ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
w CHODCZU
ul. Waryńskiego 16
87-860 Chodecz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
W CHODCZU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1. Żłobek Samorządowy w Chodczu funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie:
 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 157),
 2. ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 902),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz.885 z źn. zm.),
 4. Statut Żłobka Samorządowego w Chodczu.
 • § 2. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną żłobka, w tym prawa i obowiązki osób korzystających z usług Żłobka Samorządowego w Chodczu przy ulicy Waryńskiego 16 , jak również przepisy porządkowe obowiązujące na terenie placówki.
 • § 3. Żłobek Samorządowy w Chodczu działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Chodczu.
 • § 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
 1. regulaminie — rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Żłobka Samorządowego w Chodczu,
 2. rodzicach — rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do żłobka,
 3. żłobek - rozumie się przez to Żłobek Samorządowy w Chodczu.
 • § 5. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo , wychowawcze i edukacyjnej dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 • § 6. W żłobku podstawową jednostką organizacyjną jest grupa złożona z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku z uwzględnieniem jej potrzeb oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.
 • § 7. Obsługa finansowa, administracyjna, techniczno - gospodarcza i kadrowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe (uchwała Rady Miejskiej nr XXV/178/2017.
 1. II. WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA.
 • Przyjęć do Żłobka Samorządowego w Chodczu dokonuje Dyrektor na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, wypełnionego prawidłowo i złożonego przez rodziców dziecka.
 • Rekrutacja odbywa się podstawie „Zasad rekrutacji", „Harmonogramu rekrutacji" i „Kryteriów rekrutacji" do żłobka na dany rok.

III. ZASADY CODZIENNEGO PRZEBYWANIA DZIECKA W ŻŁOBKU.

 • Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 — 18.00
 • Dzieci przyprowadzane są do żłobka w godzinach 6.00 — 8.20, chyba, że w umowie rodzice wpisali inną godzinę.
 • Notoryczne przyprowadzanie dziecko po godzinie 8.20 lub godzinie określonej w umowie powoduje skreślenie dziecka z listy.
 • Ustalenie stałych godzin przyprowadzania dzieci spowodowane jest organizacją pracy kuchni i opieki nad dziećmi.
 • Dziecko może przebywać w żłobku 10 godz. dziennie ( art.12 pkt.2 ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ).Czas pobytu może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą ustaloną przez Radę Miejską w Chodczu (art.12 pkt.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).
 • Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalonej przez Dyrektora żłobka.
 • § 16. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy, podejmuje Dyrektor żłobka. O zaistniałym fakcie, powodach i przewidywanym terminie zamknięcia, Dyrektor żłobka powiadamia Burmistrza Chodcza.
 • § 17. Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione przez nich na piśmie.
 • § 18. Od momentu odebrania dziecka spod opieki opiekunki, za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic lub osoba przez niego upoważniona do odbioru dziecka.
 • § 19. Dziecko nie może zostać odebrane spod opieki opiekunki żłobkowej przez osobę nietrzeźwą, będącą pod wpływem środków odurzających lub osobę wobec której opiekunka powzięła takie podejrzenie.
 • § 20. Przyprowadzane dziecko do żłobka powinno być zdrowe (bez objawów chorobowych), zadbane higienicznie.
 • § 21. Każdego dnia rodzice powinni informować pielęgniarkę lub opiekunkę o stanie zdrowia dziecka i jego zachowaniu w domu.
 • § 22. W przypadku powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, Dyrektor może skreślić z listy podopiecznych żłobka .
 • § 23. W dniu przyjęcia dziecka do żłobka po raz pierwszy i po każdej przebytej chorobie, rodzice przedkładają w żłobku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.
 • § 24. Rodzice mają obowiązek zgłaszać opiekunom, zmiany numerów kontaktowych i adresu zamieszkania.
 • § 25. Dzieci przebywające w żłobku otrzymują 4 posiłki:
 1. śniadanie,
 2. II śniadanie,
 3. obiad,
 4. podwieczorek.
 • § 26. W żłobku realizowane są diety podstawowe oraz diety eliminacyjne w oparciu o zaświadczenie od lekarza specjalisty (lekarz określa rodzaj diety oraz listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych). Nie ma możliwości realizowania diet

eliminacyjnych TYLKO w oparciu o prośbę rodziców. Rodzaj i ilość produktów w diecie eliminacyjnej należy konsultować z intendentem.

 • § 27. Organizację pracy żłobka określa „Ramowy Rozkład Dnia" ustalony przez Dyrektora, uwzględniający potrzeby dzieci. „Ramowy Rozkład Dnia" informuje w szczególności o:
 1. godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka,
 2. godzinach posiłków,
 3. zajęciach i zabawach w żłobku, w tym spacerach i zabawach na zewnątrz żłobka,
 4. godzinach snu i odpoczynku.
 • § 28. „Ramowy Rozkład Dnia" zamieszczony jest w ogólnie dostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie żłobka.
 1. IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW.
 • § 29. Rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka są zobowiązani:
 1. przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe, czyste i ubrane odpowiednio do pory roku,
 2. powiadamiać o chorobie dziecka pielęgniarkę i opiekunkę grupy,
 3. przyprowadzać i odbierać ze żłobka dziecko osobiście lub przez inną upoważniona na piśmie osobę, w godzinach zadeklarowanych w umowie,
 4. korzystać tylko z pomieszczeń wyznaczonych dla rodziców,
 5. brać udział w zebraniach organizowanych przez Dyrektora żłobka,
 6. stosować się do Regulaminów i Zarządzeń wydanych przez Dyrektora żłobka,
 7. ponosić opłaty związane z pobytem dziecka oraz wyżywieniem na podstawie umowy zawartej pomiędzy żłobkiem reprezentowanym przez Dyrektora a rodzicem.
 8. 30. Miesięczna opłata z tytułu pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku obliczana jest w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu.
 • § 31. Zwłoka z zapłatą należności za dwa miesiące powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do żłobka.
 1. określa szczegółowe zakresy obowiązków pracowników,
 2. decyduje w sprawie zwalniania i zatrudniania pracowników,
 3. podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy podopiecznych żłobka.
 • § 40. Pielęgniarka dziecięca uprawniona jest do wykonywania następujących

zadań:

 1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
 2. postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki,
 3. przestrzega Praw Dziecka,
 4. sprawuje i czuwa nad prawidłową pielęgnacją dzieci, wykonuje czynności pielęgnacyjne zaspokajające potrzeby biologiczne dziecka,
 5. rozróżnia czynniki chorobotwórcze, klasyfikuje i charakteryzuje choroby dziecięce,
 6. realizuje zalecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 7. samodzielnie udziela w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 8. rozpoznaje problemy pielęgnacyjne i współpracuje z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka,
 9. udziela pierwszej pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku, powiadamia o tym fakcie rodziców,
 10. rozpoznaje symptomy dziecka krzywdzonego,

11.podejmuje działania profilaktyczne,

 1. planuje i realizuje edukację i postawy prozdrowotne,
 2. korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,

14.prowadzi edukację zdrowotną,

15.prowadzi apteczkę żłobka i dba o jej uaktualnienie,

 • § 41. Do zadań opiekunki dziecięcej grupowej należy:
 1. odpowiada za życie zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
 2. postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki,
 3. przestrzega Praw Dziecka,
 4. odpowiada za wychowanie dzieci a zwłaszcza za ich rozwój psychiczny,
 5. opracowuje miesięczny plan pracy dydaktyczno — wychowawczej,
 6. współpracuje z rodzicami dziecka,
 7. wykonuje różne czynności pielęgnacyjne oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne na podstawie miesięcznych planów,
 1. stwarza warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
 2. diagnozuje i ocenia poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie dokumentacji zdrowotnej i wychowawczej w tym Karty Obserwacji Dziecka,
 3. doskonali sprawność motoryczną i manualną dziecka, 11.uczy dziecko posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami,

12.wykorzystuje utwory literackie i muzyczne w pracy z dzieckiem, 13.ksztaltuje pozytywne przyzwyczajenia i nawyki,

14.dba o powierzony sprzęt,

15.stymuluje aktywność poznawczą i kształtuje osobowość dziecka,

 1. ściśle współpracuje z rodzicami,
 2. dba o bezpieczeństwo dzieci.
 • § 42. Zadania pracowników obsługowych zawierają osobiste zakresy obowiązków.
 1. VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH SYTUACJACH.
 • § 43. W przypadku nagłej choroby dziecka, natychmiast opiekunka/pielęgniarka powiadamia rodziców dziecka.
 • § 44. W przypadkach w których może dojść do zagrożenia życia dziecka, opiekunka/pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe i natychmiast powiadamia rodziców dziecka.
 • § 45. W przypadku stwierdzenia, podczas pobytu w żłobku, zachorowania przez dziecko na chorobę zakaźną, jest ono odizolowywane w oddzielnej sali do momentu zabrania dziecka przez rodziców.
 • § 46. W przypadku doznania przez dziecko jakichkolwiek urazów, opiekunka/pielęgniarka o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia rodziców.

VII. DOKUMENTACJA OPIEKI.

 • § 47. Żłobek prowadzi następującą dokumentację:
 1. 1. Karty obserwacyjne dzieci dla każdej grupy wiekowej, w których zapisywane są godziny przyjęcia dziecka, jego ogólny stan,

VIII. OBOWIĄZKI ŻŁOBKA.

 • § 48. Żłobek ma obowiązek:
 1. utrzymać obiekt w czystości i w stanie technicznym nie zagrażającym zdrowiu i życiu osób tam przebywających, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. obowiązki personel ma w indywidualnych zakresach czynności,
 3. zatrudniać personel z aktualnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym,
 4. informować na bieżąco rodziców o planie pracy z dziećmi, zachowaniu dziecka w ciągu dnia, jadłospisie na dany dzień,
 5. informować rodziców o wszelkich zmianach dotyczących odpłatności za pobyt w żłobku,
 6. przestrzegać ochrony danych osobowych dziecka i rodziców.
 7. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • § 49. Na terenie żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz:
 1. palenia tytoniu,
 2. spożywania napojów alkoholowych,
 3. przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych,
 4. prowadzenia działalności nie związanej z celem i zadaniami żłobka,
 5. przechowywania substancji łatwopalnych, trujących lub szkodliwych dla zdrowia,
 6. naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów,
 7. nagrywania i fotografowania dzieci oraz rodziców bez ich pisemnej zgody.
 • § 50. Skargi i wnioski dotyczące pracy żłobka należy składać do Dyrektora osobiście lub na piśmie w godzinach jego pracy.
 • § 51. O sposobie załatwiania skarg i wniosków zainteresowani będą zawiadamiani w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.