Załącznik do Uchwały Nr XXV/178 /2017

Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 02 marca 2017r.

STATUT  ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W CHODCZU

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • § 1. Żłobek Samorządowy w Chodczu zwany dalej „Żłobkiem" jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Chodecz , dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz.
 • § 2. Żłobek działa na podstawie:
 • Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Miejskie w Chodczu z dnia 02 marca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego , dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz oraz nadanego mu statutu,
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157, z 2017r. poz. 60),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1970, 1984, 2260, z 2017r. poz. 60, 191),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017r.poz. 60).
 • § 3. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
 • § 4. Siedziba Żłobka jest zlokalizowana w budynku położonym w Chodczu na działce nr 86/5 — obręb geodezyjny Miasta i Gminy przy ulicy Waryńskiego 16 .
 1. II. CEL I ZADANIA ŻŁOBKA
 • § 5. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
 • § 6. Do zadań Żłobka należy:

1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,

a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 • współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci,
 • zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.
 • § 7. Cele Żłobka są osiągane poprzez:
 • stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny,
 • stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej i niej atywy,
 • zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,
 • zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
 • współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

III. WARUNKI PRZYJMOWANIA I POBYTU DZIECI W ŻŁOBKU

 • § 8. L Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym — 4 rok życia.
 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Chodecz . Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL — inny dokument potwierdzający narodzenie dziecka i numer PESEL rodziców.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):
 3. I) dzieci, których rodzie wróci do pracy po przerwie związanej z urodzeniem wychowywaniem dziecka w terminie maksymalnie 2 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego w żłobku,
 • dzieci, których rodzie znajdzie pracę lub będzie poszukiwał pracy w związku z korzystaniem z opieki żłobkowej,
 • dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się,
 • dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
 • dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych.
 1. 4. Dzieci spoza Miasta i Gminy Chodecz będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz i posiadania wolnych miejsc w placówce, jednak nie więcej niż do 40 dzieci.
 2. 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:
 • uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach,
 • uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,
 • wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników, w tym dyrektora Żłobka.
 1. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:
 • przestrzegania statutu Żłobka,
 • zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce ustalone przez Dyrektora Żłobka.
 • przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku,
 • przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.
 1. IV. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU
 2. 9. I. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
 3. 2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka, wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Chodczu stawki opłaty uwzględniające:
 • opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku,
 • opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.
 1. Wysokość opłaty za wyżywienie o której mowa w ust. 2 pkt. 2 ustala co roku Dyrektor Żłobka.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w żłobku wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.
 3. Za czas nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom:
 • nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty miesięcznej za korzystanie ze żłobka;
 • dzienna opłata za wyżywienie (stawkę żywieniową), podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka z Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 1. V. ORGANIZACJA ŻŁOBKA
 • § 10. 1. Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor Żłobka jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Żłobka i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)
 1. Dyrektor Żłobka zarządza i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
 2. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Chodcza, wynikającego z zawartej umowy o pracę.
 3. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.
 4. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania oraz prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,
 • ustalanie wewnętrznej organizacji Żłobka, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
 • ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Żłobka,
 • zapewnienie pracownikom Żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
 • współpraca z dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Chodczu,
 • opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka,
 • akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu,
 • ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Żłobka w uzgodnieniu z Burmistrzem Chodcza.
 • § 11. 1. Strukturę organizacyjną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny, który ustala Dyrektor Żłobka w uzgodnieniu z Burmistrzem Chodcza.
 1. 2. W Regulaminie Organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
 • § 12. Pracownicy Żłobka wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.
 1. VI. MIENIE ŻŁOBKA
 • § 13. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę jak również jego właściwe wykorzystanie.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

 • § 13. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 1. 2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor Żłobka.
 • § 14. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Miasta i Gminy Chodecz uchwalonego przez Radę Miejską w Chodczu. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • § 15. Księgowość Żłobka jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

VIII. NADZÓR i KONTROLA NAD ŻŁOBKIEM

 • § 16. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Chodcza.
 1. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. I. obejmUje w szczególności:
 • warunki i jakość świadczonej opieki,
 • realizację zadań statutowych,
 • prawidłowość gospodarowania mieniem,
 • gospodarkę finansową.
 1. IX. PRZEPISY KOŃCOWE
 2. 17. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Chodczu.